Dyreholdreglene i Svarttjern borettslag

5. DYREHOLD

Dyrehold er tillatt etter følgende regler:

5.1. Søknadsplikt.

Andelseier plikter å søke om tillatelse til å anskaffe hund. Søknad fremmes ovenfor dyreutvalget. Etter godkjennelse av søknaden plikter dyreeieren å gi beskjed til dyre-utvalget når dyret er anskaffet, samt å undertegne en erklæring på at man er kjent med gjeldende regler for dyrehold i Svarttjern Borettslag. Dersom man får avslag på sin søknad om hundehold, kan anke reises for styret i borettslaget. Dersom boretts-lagets styre opprettholder avslaget, kan ikke hundeeier søke på nytt før etter seks måneder. Det er ikke søknadsplikt for katter, men de som ønsker å anskaffe katt må sende inn melding til dyreutvalget om at man enten ønsker å anskaffe katt eller allerede har katt.

5.2. Hund/katt skal føres i bånd innenfor borettslagets område.

5.3. Lufting av hund innenfor og utenfor borettslagets område, skjer på eget ansvar og må ikke være til sjenanse for andre.

5.4. Dersom det kommer klager over at dyreholdet generer nabo ved lukt, bråk eller på annen måte, forplikter andelseier seg til å fjerne dyret fra leiligheten eller fraflytte denne hvis ikke minnelig ordning med klager kan oppnås. I tvilstilfelle avgjør styret etter forhandlinger med partene hvorvidt en klage er berettiget. På forespørsel fra beboer plikter dyrets fører å oppgi dyreeiers navn og adresse.

5.5. Andelseier erklærer seg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som hans dyr måtte påføre person eller eiendom i borettslaget. Andelseier forplikter seg til straks å fjerne ekskrementer som hans dyr måtte etterlate seg på borettslagets område. Dyr må ikke lukkes alene ute på balkong eller forhage. Balkong eller forhage må ikke brukes som avtrede for dyr.

5.6. Alle hunder, uansett størrelse, skal gjennomgå et dressurkurs. Dyreeier plikter å framlegge bekreftelse på et slikt dressurkurs innen ett år etter at dyretillatelsen er gitt.

5.7. Det er forbud mot at hunder blir liggende utenfor butikken uten tilsyn, selv om de er bundet.

5.8. Egenerklæring om dyrehold er en del av godkjenningen, og brudd på denne erklæringen blir å betrakte som vesentlig mislighold av husordensreglene. Forøvrig erklærer andelseieren seg villig til å godta de endringer i bestemmelsene om dyrehold som gene-ralforsamlingen til enhver tid finner det nødvendig å foreta.

5.9 Dyreeier plikter å vaksinere sin hund mot valpesyke. Hundeeier plikter å vise vaksinasjonsattest innen 31. desember hvert år.

5.10. I tilknytning til gitte tillatelser for dyrehold hører en årlig dugnadsplikt som for-trinnsvis finner sted hver vår og høst. Nærmere kunngjøring om dette kommer ved oppslag i oppgangene. Ved ikke å møte opp på disse dugnadene ilegges det et gebyr fastsatt av styret. Etter søknad/klage til borettslagets styre kan krav om gebyr bortfalle.

5.11. Generelt innbefatter tillatelse til dyrehold kun hold av ett dyr pr leilighet. Ved ønsker om utvidelse av denne tillatelse gjelder pkt 5.1. Søknad om å ha mer enn ett dyr skal behandles av borettslagets styre.

5.12. Det er ikke tillatt med oppdrett av hunder og katter i leiligheten. Brudd på denne bestemmelsen vil resultere i en øyeblikkelig tilbakekalling av tillatelsen til å holde dyr.

5.15. Husordensreglene vedrørende dyrehold innbefatter alle typer hunder og katter.

MERKNAD: Forannevnte regler er ment å fremme et mer humant og ansvarsbevisst dyrehold. I mange tilfeller er det dyreeierne selv som er skyld i opposisjonene mot dyr i bomiljøet. Dersom de foranstående regler blir fulgt, vil man kunne ha håp om et fortsatt godt naboforhold selv om man har dyr.